Kotoilua kukkasin

Tä­nä ke­vää­nä tul­emme kotoilemaan viet­tä­mällä enem­män ai­kaa ko­to­na, kuin aikaisemmin.

Kukat tuovat iloa, kas­vit pi­ris­tä­vät ja puu­hai­lu nii­den kans­sa vä­hen­tää tunnetusti st­res­siä ja saa aikaa kulumaan mukavissa merkeissä. Pen­sai­den ja pui­den hoi­to­leik­kauk­set ovat  ajan­koh­tai­sia ja en­sim­mäi­siä ke­vät­kuk­kia voi jo is­tu­tel­la ruuk­kui­hin talven tieltä.

Ha­luam­me aut­taa Sinua  ja mah­dol­lis­taa ke­vät­työt puu­tar­han ja kas­vien pa­ris­sa pa­ran­ta­mal­la pal­ve­luam­me.

Voit tilata ja kysyä neuvoa su­ju­vam­min säh­kö­pos­tit­se, verkkokauppamme kautta sekä tottakai pu­he­li­mit­se.

Jos et it­se pää­se tai voi tul­la liik­kee­seem­me, kul­je­tus­pal­ve­lum­me voi toi­mit­taa ti­lauk­set ko­tio­vel­lesi tai ke­räm­me ti­lauk­sen­ne nou­to­val­miik­si myy­mä­läm­me por­til­le so­pi­muk­sen mu­kaan.

Tar­joam­me Joensuun keskustaan ILMAISEN KOTIINKULJETUKSEN yli 30 euron ostoksille. Kukkatalolta löydät kaikki kukkiin liittyvän sekä puutarhan hoitoa vaativan avun laajasta valikoimastamme.

Meillä on myös OmaPuutarhuri- sekä OmaFloristi-palvelut, sekä yrityksille suunnattu OmaViherpalvelu, jotka auttavat sinua monenlaisissa kukka-asioissa. Otathan rohkeasti meihin yhteyttä.

Seu­raam­me ti­lan­net­ta, nou­da­tam­me vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta ja rea­goim­me tar­vit­taes­sa uu­siin suo­si­tuk­siin ja oh­jei­siin, jot­ta voim­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me ja hen­ki­lö­kun­nal­lem­me tur­val­li­sen ym­pä­ris­tön liik­kees­säm­me.

Myy­mä­läm­me pal­ve­lee tois­tai­sek­si nor­maa­lis­ti maanantaista perjantaihin aamu kahdeksasta ilta seitsämään ja toi­vo­tam­me si­nut tervetulleksi kukkien ihanaan maailmaan

Ter­veyt­tä ja hy­vää miel­tä kai­kil­le toivottaa Kukkatalon väki

 

Ota yh­teyttä säh­kö­pos­til­la info@joensuunkukkatalo.fi tai soi­ttamalla 013- 229 629

Kotoilua kukkasin-thumbnail