Pihasuunnittelu

Avaimet puutarhaasi

heading-icon

Kai­paa­ko pi­ha­si uu­dis­tus­ta? Olet­ko ra­ken­ta­mas­sa ta­loa? Ke­hys­tä ko­ti­si kau­niil­la pi­hal­la ja puutarhalla. Kukkatalosta saat monenlaisia ideoita ja ratkaisuja, olitpa kaunistamassa parveketta, terassia taikka puutarhaa.

Kukkatalon puu­tar­ha- ja pi­ha­suun­nit­te­lu­pal­ve­lu aut­taa luo­maan juu­ri toi­vei­de­si mu­kai­sen isomman taikka pienemmän puutarhan. Ota yh­teyt­tä pi­ha­suun­nit­te­li­jaam­me, niin suun­ni­tel­laan yh­des­sä unel­mie­si pi­ha!

Kauttamme järjestyvät myös pihasuunnitelmat, niiden toteutus ja laajatkin viherkohteet sopimuksen mukaan.

Tervetuloa tutustumaan ja kyselemään asiantuntijan neuvoja  mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.
 

Pi­ha­suun­nit­te­li­jan kon­sul­taa­tio­käyn­ti

Kukkatalo tar­joaa asiak­kail­leen pi­ha­kon­sul­toin­ti­pal­ve­lua Joensuussa se­kä lä­hi­kun­nis­sa. Pi­ha­kon­sul­toin­ti­käyn­nil­lä kar­toi­te­taan asiak­kaan toi­vei­ta ja tar­pei­ta se­kä luon­nos­tel­laan eri­lai­sia ideoi­ta, joil­la puu­tar­has­ta tai pi­has­ta saa­tai­siin en­tis­tä toi­mi­vam­pi tai tyy­lik­kääm­pi ko­ko­nai­suus.

Kun va­raat suun­nit­te­li­jal­ta kon­sul­toin­tia­jan puu­tar­haa­si, käyn­ti on mak­sul­li­nen. Ve­loi­tam­me käyn­nis­tä 99 €. Käyn­ti kes­tää n. 1,5h

Pihasuunnittelu perustuu aina asiakkaan persoonallisiin ja yksilöllisiin toiveisiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Hyvin suunniteltu piha huomioi pihan luontaiset lähtökohdat ja on realistinen. Suunnitelman lähtökohtana on pihan toteuttajan budjetti.

Hyvin suunniteltu, toteutettu ja hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että pihaan sijoitetut eurot nostavat kiinteistön arvoa sijoitettua rahamäärää enemmän.
 

Pi­han­hoi­to – kau­nis pi­ha ym­pä­ri vuo­den

Meil­tä on­nis­tu­vat pui­den ja pen­sai­den leik­kaukset, nur­mi­kon hoi­to ja –asennus sekä haravointi ja  kas­vien ja ke­sä­kuk­kien is­tu­tuk­set ja lan­noi­tuk­set se­kä kaik­ki muut­kin puu­tar­han- ja pi­han­hoi­don työt. Meiltä saat kotipihojen ja kiinteistöjen kasvialueiden hoitotyöt räätälöidyllä vuosisopimuksella

Pal­ve­lun hin­ta mää­räy­tyy hoi­det­ta­van alueen laa­juu­den, tar­vit­ta­vien hoi­to­ker­to­jen ja al­ku­ti­lan­teen mu­kaan.

 

Vi­her­ra­ken­nus

Kai­paa­ko pi­ha­si kuk­ka­penk­ke­jä ja ve­sial­tai­ta, te­ras­sia ja por­taik­koa? Tar­joam­me vi­her­ra­ken­nus­ta se­kä yk­sit­täi­si­nä pal­ve­lui­na et­tä laa­joi­na ko­ko­nais­pa­ket­tei­na. Suunnittelemme ja toteutamme myös pihasi eri tilojen, kuten sisäänkäyntien, terassien ja parvekkeiden vihersuunnittelut.

Otathan yhteyttä, niin suunnitellaan toiveidesi mukainen kokonaisuus.