Hortonomin puolituntinen

Olisiko Sinulla kysyttävää puutarhastasi?

heading-icon

Varaa oma puolituntinen yhdessä puutarhurisi kanssa

Mil­lai­nen on Si­nun unel­mie­si pi­ha – sa­lai­nen puu­tar­ha vesielementein, toimiva las­ten leik­ki­kent­tä vai ken­ties jo­tain ai­van muu­ta…?

Puu­tar­hu­rin puo­li­tun­ti­nen on kan­ta-asiak­kail­lem­me il­mai­nen kon­sul­taa­tioai­ka, jol­loin voit kes­kus­tel­la myy­mä­läs­säm­me omaan puu­tar­haa­si liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä puu­tar­hu­rim­me tai pi­ha­suun­nit­te­li­jam­me kans­sa. Konsultaation ai­ka­na voi­daan luon­nos­tel­la kuk­ka­penk­ke­jä, is­tu­tu­sa­luei­ta, par­ve­ke­puu­tar­haa tai vaik­ka va­li­ta so­pi­vim­mat kas­vit koh­tee­seen­ne. Käyn­nil­lä saa­dut ideat ja vin­kit sääs­tä­vät tur­hil­ta in­ves­toin­neil­ta se­kä vää­ril­tä kas­vi­va­lin­noil­ta, min­kä an­sios­ta pi­haan tai puu­tar­haan saa­daan saadaanelämää ja tulevaisuutta kestäviä ratkaisuja!

 

Hortonomin Puo­li­tun­ti­sel­le tu­lee va­ra­ta ai­ka aina etu­kä­teen alla olevalla lomakkeella.

 Puu­tar­hu­rin puo­li­tun­ti­nen on li­sä­pal­ve­lum­me kan­ta-asiak­kail­le, jo­ta ei voi muut­taa ra­hak­si.
Il­mai­sen puo­li­tun­ti­sen voit va­ra­ta ker­ran vuo­des­sa. Tä­män jäl­keen kon­sul­taa­tiot 49 €/h.

 

Varaa aika oma hortonomi puolituntiselle:

Nimi:

Puhelin:

Sähköpostiosoite: